Chiến lược phân phối dịch vụ ngân hàng của bạn đã đáp ứng được các thách thức hiện nay?


Bạn đang xem xét lại chiến lược dịch vụ ngân hàng cùng với những vấn đề mà ngân hàng đang đối mặt?

Chỉ dẫn này đặt vấn đề khi nào xu hướng các phòng giao dịch sẽ bị đóng cửa? Liệu đó có phải là cách tốt nhất để chống đỡ với những thách thức hiện nay, và để tối đa hóa cơ hội đến từ một môi trường rất phức tạp?

Chỉ dẫn này sẽ bao gồm:

Cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng
• Két gửi đồ quý liệu có khả thi??
• Tại sao nhu cầu về két gửi đồ quý lại gia tăng?
• Làm thế nào để đảm bảo chắc chắn việc thi công két gửi đồ quý thành công?
• Một ví dụ về cách tính hiệu suất đầu tư

Đóng cửa các chi nhánh ngân hàng? Chiến lược mới đảm bảo cho tương lai của ngân hàng

 

Điền vào biểu mẫu để tải xuống tài liệu hướng dẫn